دکتر محمد تقی رضائی

وزن قبل : 90 کیلوگرم
بعد از : 5 ماه
وزن بعد: 59.5 کیلوگرم
وزن کم شده : 30.5 کیلو
نوع عمل : عمل بای پس کلاسیک
وزن قبل : 105 کیلوگرم
بعد از : 14 ماه
وزن بعد: 75 کیلوگرم
وزن کم شده : 30 کیلو
نوع عمل : عمل بای پس
وزن قبل : 153 کیلوگرم
بعد از : 5 ماه
وزن بعد: 115 کیلوگرم
وزن کم شده : 38 کیلو
نوع عمل : عمل مینی بای پس
وزن قبل : 125 کیلوگرم
بعد از : 7 ماه
وزن بعد: 88 کیلوگرم
وزن کم شده : 37 کیلو
نوع عمل : عمل بای پس کلاسیک
وزن قبل : 172 کیلوگرم
بعد از : 6 ماه
وزن بعد: 86 کیلوگرم
وزن کم شده : 86 کیلو
نوع عمل : عمل اسلیو
وزن قبل : 90 کیلوگرم
بعد از : 5 ماه
وزن بعد: 59.5 کیلوگرم
وزن کم شده : 30.5 کیلو
نوع عمل : عمل بای پس کلاسیک