شرکت و سخنرانی دکتر محمد تقی رضائی جراح چاقی و متابولیک در 14 امین کنگره بین المللی جراحی چاقی و جراحی های کم تهاجمی تهران، 14 تا 16 آذر

1397

بیست و سومین کنگره جهانی جراحی چاقی دبی مهر ماه 97

شرکت در سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی ایران EMIS و هفدهمین کنگره بین المللی MMESA بعنوان کمیته اجرایی و علمی ، اصفهان آبان 96

شرکت و سخنرانی در شانزدهمین گردهمایی علمی انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران IFSO در کنار اساتید و همکاران عزیز.

تهران بیمارستان رسول اکرم، مرکز جراحی های کم تهاجمی ، 27 ام اردیبهشت  1397

شرکت و سخنرانی دکتر محمد تقی رضائی در کنگره شاخه ایفسو ایران، تهران، آذر 96

IFSO2017

ورکشاپ کولورکتال بیمارستان نیکان، تهران، آذر 96

با حضور پروفسور امجد پرویز از انگلستان