دکتر محمد تقی رضائی

همایش ها و کنگره ها

شانزدهمین گردهمایی علمی انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران IFSO ، بیمارستان رسول اکرم تهران، مرکز جراحی های کم تهاجمی

شرکت و سخنرانی در شانزدهمین گردهمایی علمی انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران IFSO در کنار اساتید و همکاران عزیز. تهران بیمارستان رسول اکرم، مرکز جراحی های کم تهاجمی ، 27 ام اردیبهشت  1397