دکتر محمد تقی رضائی

عمل باند معده

عمل باند معده یکی از روش های محدود کردن معده به روش مکانیکی است که در آن ورود غذا با سختی همراه است و حجم غذا ورودی کمتر می شود.

 در این روش یک حلقه قابل تنظیم از جنس سیلیکون به دور قسمت اول معده اندکی پایین تر از محل اتصال مری به معده تعبیه می شود و یک مخزن جهت تنظیمات بعدی زیر پوست جدار شکم تعبیه می شود که از طریق تزریق آب مقطر استریل از خارج به داخل این مخزن حلقه تنگ تر می شود در نتیجه میزان غذای ورودی محدود می شود.

 این عمل با توجه به کاهش وزن نامناسب وهمچنین عوارضی که دارد در ایران تغریبا منسوخ شده است و روش های دیگر جایگزین آن شده است.