دکتر محمد تقی رضائی

عمل فتق یا هرنی

فتق به برون زدگی احشای شکمی به خارج از حفره ی شکم ب علت سیست بودن بافت پوششی اون منطقه می گویند.

فتق ممکن است در هر جایی از شکم رخ دهد که مهمترین آنها فتق در ناحیه کشاله ران می باشد.

فتق ممکن است ایجاد دردهای بسیار شدید کند و با بروز مشکلات جدی دیگر ممکن است نیاز به جراحی اورژانس پیدا  کند 

فتق ها با توجه به شرایطی که دارند می توان به روش لاپاراسکوپی با چند برش نیم تا یک سانتی انجم داد.

در این روش جراحی همدوره نقاهت کمتری وچود  دارد هم انسجام بعد عمل بیشتر است.

ممکن است برای این عمل از مش هایی برای انسسجام بیشتر بافت پوششی در داخل بافت پوششی احشا استفاده شود.