عمل جراحی اسلیو معده

 عمل های جراحی چاقی بر سه پایه استوار اند. یک سری محدود کننده دستگاه گوارش هستند و یک سری برای بدن سو جذب ایجاد می کنند و دسته  سوم ترکیبی از این دو نوع هستند. …

عمل جراحی اسلیو معده ادامه مطلب »